ზრდადი ტესტირება (Incremental testing)

ტესტირების მეთოდი, რომლის დროსაც პირველ ეტაპზე მიმდინარეობს ქვესისტემების დამოუკიდებლელი ტესტირება, შემდგომ ეტაპზე ტესტირების პროცესი გადადის გაერთიანებულ ქვესისტემებზე და გრძელდება მანამ, სანამ არ მივიღებთ მთლიან სისტემას. ზრდადი ტესტირების მეთოდიკა არის ინტეგრირებული ტესტირების ნაირსახეობა.