კლიენტის მიერ შესრულებული ტესტირება, რომლის დროსაც ხდება დასრულებული სისტემის შემოწმება, ეთანადება თუ არა სისტემა დამკვეთის (მყიდველის) მოთხოვნებს. იგი არის […]