წინასიტყვაობა:) საკითხის განვილვა საწყის სტატიებში არ მივიჩნიე მიზანშეწონილად, რადგან პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს მინიმალურ დონეზე, როგორ მუშოაბს საბაზისო ელემენტები […]