სტრესული ტესტირება (Stress testing)

ტესტირების მეთოდია, რომლის დროსაც ხორციელდება სისტემის „სტრესული” რეჟიმით მუშაობა, რათა შემოწმდეს როდის ან როგორ „ჩავარდება“ იგი. პროგრამის საწყის მონაცემებად განიხილება დიდი რიცხვები, ან მონაცემთა ბაზის რთული მოთხოვნების გაშვება და ა.შ.