Performance Testing-ის მნიშვნელოვანი ნაწილის, მონაცემების შენახვის დროს პრინციპულად მნიშვნელოვანია ვალიდაცია, თუ რა response-ებთან გვაქვს საქმე. მთავარი კითხვის, “რა არის […]