„მემორიზაციის“ მეთოდი

(Memory – მეხსიერება, Memoization – დამახსოვრება) ნიშნავს კოდის რომელიმე ფუნქციის შესრულების საფუძველზე მიღებული შედეგების შენახვას მეხსიერებაში, რათა შესაძლებელი იყოს […]

caching method

ქეშირების მეთოდი (caching method) არის მონაცემთა დროებითი შენახვის ხერხი მომხმარებლის მანქანის მეხსიერებაში. ესაა შუალედური ბუფერი, მასთან მიმართვა (წვდომა) გაცილებით […]

პროფაილერი (Profiler)

პროფაილერები (Profilers) პროგრამირების ინსტრუმენტებია, რომლებიც აანალიზებს პროგრამის ქცევას მისი მუშაობისას. პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპმენტის დროს კოდში შეიძლება იყოს პრობლემური არეები […]

ISO სტანდარტი ISO/IEC 9126

არის პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის სტანდარტი. იგი ეხება პროგრამული აპლიკაციის, როგორც „პროდუქტის” ხარისხს, აგრეთვე მისი შექმნის პროცესების ხარისხს. ასახავს პროგრამული […]

ტესტ-ქეისი

ტესტ-ქეისი არის იმ ცვლადების, პირობების, მოქმედებების ერთობლიობა, რომელთა საშუალებით მოწმდება პროგრამული უზრუნველყოფის მუშაობის სისწორე. ტესტქეისების საშუალებით ადგენენ სისტემის მუშაობის […]

რა არის ტესტ-სუიტი

ტესტ-სუიტი არის ტესტ-ქეისების ერთობლიობა. სისტემის ერთი მთლიანი ფუნქციის ტესტირების მიზნით საჭიროა ტესტ-ქეისების გაერთიანება სხვადასხვა ჯგუფებად, ტესტ-სუიტებად. განვიხილოთ ტესტ-სუიტის მაგალითი, […]

software bug – ბაგი

პროგრამული შეცდომა (software bug ბაგი) არის პრობლემა, რომელიც იწვევს პროგრამის ავარიულ შეწყვეტას ან არასწორი შედეგების გამოტანას. იგი გამოწვეულია პროგრამის […]

შესავალი – ტესტირება

ტესტირება არის პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მნიშვნელოვანი ნაწილი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების დროს. შექმნილი ან მოდიფიცირებული / დამატებით შემუშავებული პროგრამული უზრუნველყოფის […]